FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Rozšířené atributy (extended/EAV)

Entity v CzechIdM obsahují množinu základních atributů, které postihují většinu obecných případů. Protože se ale potřeby nasazení liší, může se stát, že tyto atributy nebudou stačit. K významným entitám je tedy možné přidávat takzvané rozšířené atributy (EAV). CzechIdM obsahuje agendu, ve které je možné tyto atributy spravovat.

 \\
Obrázek 35: Seznam formulářů

fig:Abychom mohli nějaké entitě přidat atribut, je nutné nejdříve mít založený formulář. Formulář je možné si představit jako soubor rozšířených atributů nějaké entity. Formulář je cílený na jednu konkrétní entitu, například Identitu nebo Roli. Správu formulářů najdeme v „Nastavení → Definice formulářů“. Zde je možné zakládat/mazat/upravovat formuláře. Ve formuláři definujeme seznam rozšířených atributů. Formulářů může mít entita víc, můžeme tedy podle nich atributy logicky členit.

Formulář je identifikovaný svým jménem, které musí být pro jednu entitu unikátní. Aktuálně CzechIdM automaticky zakládá pro všechny entity výchozí formuláře s názvem „default“. V této chvíli jsou tyto formuláře jediné, které jsou při editaci vybrané entity (např. Konkrétní role) dostupné z grafického rozhraní CzechIdM. Formuláře označené jako „default“ nesou EAV atributy, které lze provisionovat do spravovaného systému.

fig:fig:

Na formuláři je možné definovat či mazat atributy, které jsou pak dostupné v entitě, pro kterou formulář přiřadíme. Editaci provedeme kliknutím na detail daného formuláře – znak lupa vedle typu. Poté přejdeme na záložku Atributy formuláře a na ní můžeme buď editovat stávající atribut nebo pomocí zeleného tlačíka „Přidat“ vytvořit nový atribut. Rozšířené atributy entit mohou mít následující volby:

 • fig:Jméno – technické jméno položky, musí být unikátní v rámci celého IdM
 • Jméno položky – jméno položky zobrazované v GUI. Musí být unikátní v rámci formuláře
 • Typ atributu – značí typ dat ukládaných do hodnoty atributu. Nejčastěji je používán „Text“.
 • Placeholder – vyplněný text bude zobrazován u atributu entity dokud editor nevloží hodnotu. Neboli jedná se o nápovědu, co vyplnit do polo. Například pro atribut „Osobní číslo“ entity Identita bude vhodné definovat Placeholder „Osobní číslo zaměstnance, externistům nevyplňovat“
 • Pořadí – Definuje pořadí atributu ve formuláři. Má vliv na vykreslení seznamu atributů v detailu entity. Pomocí pořadí lze například atributy vhodně shlukovat v rámci formuláře.
 • Výchozí hodnota – Při vzniku získá entita rozšířený atribut s touto hodnotou. Pokud je hodnota atributu v budoucnu měněna, pak výchozí hodnota je nahrazena.
 • Popis – volitelný popis položky
 • Povinný – atribut musí mít vyplněna každá entita, která daný formulář používá.
 • Tajné – atribut je udržován v šifrovaném úložišti a hodnota atributu není zobrazována v GUI. Hodnota je nahrazena zástupnými znaky.
 • Více hodnotový – atribut může nabývat více hodnot současně. Například „mobile = 723723723, 723777777“
 • Systémový atribut – ReadOnly pole. Značí atributy, které jsou vyplněny systémem nebo převzaty z jiné agendy. Příkladem jsou atributy napojeného systému, které jsou nastaveny v agendě systémů nebo navráceny konektorem. Zejména nelze systémový atribut smazat. Nelze také editovat některé jeho položky.

Hodnoty formuláře jsou dostupné v detailu dané entity pod záložkou „Další údaje“. (Pozor: aktuálně pouze pro formulář „dfig:efault“).