Instalační balíčky CzechIdM

 • Řízení životního cyklu identit.
  • Synchronizace osob + synchronizace vztahů (kontraktů).
  • Standardní proces předání hesla - zaslání emailem uživateli při vytvoření účtu v AD/LDAP/DB.
  • Standardní procesy životního cyklu identity: Nový kontrakt, Konec kontraktu, Vynětí z evidenčního počtu, Změna organizačního zařazení.
   • Pro použití standardních procesů je třeba plnit atributy kontraktů uživatelů (synchronizací ze zdroje dat nebo manuálně v CzechIdM)
 • Synchronizace organizační struktury.
 • Schvalovací proces žádosti o změnu přidělených rolí.
  • Konfigurace standardního schvalovacího procesu pro role:
   • helpdesk může doplnit/schválit žádost,
   • vedoucím uživatele,
   • správci uživatelů,
   • případně finální schválení bezpečností.
  • Definice úrovně schvalování (kritičností role):
   • 0 - neschvalovat,
   • 1 - schvaluje garant role.
 • Super administrátor - minimálně jeden uživatel na straně zákazníka, který má nejvyšší oprávnění v identity manageru.
 • Helpdesk - změna hesel, přístup k auditním informacím a odeslaným notifikacím.
 • Běžný uživatel - změna svého hesla, svůj profil pro čtení, může podat žádost o změnu oprávnění.
 • Vedoucí - práva jako běžný uživatel + vidí své podřízené, může pro ně žádat o změnu oprávnění.
 • Podporované zdroje dat:
  • Databáze - Připojení do databáze pomocí JDBC, pro každý typ objektu samostatná tabulka nebo pohled
  • Soubory CSV - pro každý typ zpracovávaného objektu samostatný soubor
 • Podpora synchronizace: pokud zdrojová data neobsahují pro každý záznam "timestamp", není možné spustit synchronizaci změn a je vždy zpracováván celý balík dat. Synchronizace organizační struktury neumožňuje zpracovávat jen změny a vždy se zpracují všechna data.

Pro implementaci identity manageru formou balíčku je třeba součinnost v podobě zpřístupnění zdrojových dat odpovídajících následující struktuře. Zpřístupnění může být formou databázové tabulky, pohledu nebo CSV souborů. Názvy sloupců mohou být libovolné.

Struktura View nebo CSV odpovídá objektům Identita (Identity),Vztah(Contracts),Organizace (Department, Position) znázorněné na následujícím obrázku: https://wiki.czechidm.com/_media/devel/adm/idm_entities.png

Identity

Tabulka identit, slouží jako základní zdroj informací pro založení identity uživatele v CzechIdM.

atribut unikátní povinný poznámka
id * * často osobní číslo, ideálně v čase neměnný identifikátor, který není po ukončení vztahu s osobou "recyklován"
login * minimální délka 2 znaky, pokud není dostupný, generuje login identity manager
jméno
příjmení
titul před
titul za
email standardně je použit pro předávání hesla
mobilní telefon v případě napojení identity manageru na SMS bránu může být na mobil zasíláno heslo SMSkou
timestamp časová značka změny, ideálně tzv. "unix timestamp"

Kontrakty

Běžně může mít identita v identity manageru evidováno více kontraktů, pro tyto případy je možné kontrakty synchronizovat z externího zdroje stejně jako tomu je u identit. Pokud nejsou kontrakty v organizaci využívány, není tato synchronizace nutná - identity manager si "sám" založí výchozí kontrakt na který navazuje veškerou funkčnost.

Kontrakty (Contracts) si lze představit jako PPV, DPP, DPČ zaměstnance nebo kontrakt externího dodavatele, stážista na oddělení, studium na fakultě, účastník na neplaceném projektu a další. U kontraktu je nejdůležitější vlastník a mají-li být řízeny automatické procesy jako nástup zaměstnance nebo ukončení zaměstnance, pak i platnosti kontraktů od/do.

atribut unikátní povinný poznámka
id * * klíč pro zpracování
název pracovní pozice např. "Vrchní sestra", nepovinné
vlastník * reference na id osoby
platnost od sql timestamp - Platnost pracovní smlouvy nebo kontraktu
platnost do sql timestamp - Platnost pracovní smlouvy nebo kontraktu
vyřazení z ev. počtu boolean, příznak vyřazení z evidenčního počtu
hlavní kontrakt boolean, příznak hlavního kontraktu. Pokud není uveden, je využit automatický výpočet
nadřízený reference na id osoby, lze využít i bez organizační struktury
organizace reference na id z organizační struktury
timestamp časová značka změny, ideálně tzv. "unix timestamp"

Organizační struktura

V případě požadavku na synchronizaci organizační struktury do identity manageru je třeba dodržet následující strukturu dat. Do takto synchronizované organizační struktury mohou být přiřazeny kontrakty identity. I když identity manager podporuje více organizačních struktur, v rámci instalačních balíčků je synchronizována pouze jedna. Při odstranění prvku organizační struktury ze zdroje dat je odpovídající část org. struktury v identity manageru smazána pouze pokud je prázdná.

atribut unikátní povinný poznámka
id * * neměnný klíč pro zpracování
název * * unikátní název organizační jednotky nebo pozice
rodič reference na id nadřízeného prvku organizační struktury

Všechny sloupce jsou datového typu varchar s limitem 254 znaků až na časové razítko, které je typu timestamp.

Pokud je jako zdroj použit CSV soubor, musí být v následujícím formátu:

 • Textový soubor se sloupci oddělenými dodělovačem
 • Jeden záznam na řádek
 • Každý záznam má stejné pořadí sloupců
 • Podporované oddělovače sloupců: ,;
 • Nový řádek: LF, CRLF
 • Hlavička: 1. řádek volitelně
 • Kódování: UTF-8 (bez BOM znaků)
 • Sloupec/text může být obalen uvozovkami " ("sloupec1", "sloupec 2", sloupec 3)
 • Uvozovky v textu musí být zdvojeny ("sloupec1", "sloupec"" 2", sloupec 3)
 • Nový řádek v textu je podporován jen ve sloupcích obalených uvozovkami

Podporované cíle dat:

 • LDAPv3 - provisioning identity a jejích rolí
 • MS AD - jedna doména, provisioning identity a jejích rolí
 • Databáze - Připojení do databáze pomocí JDBC, jedna tabulka pro identity (users)
atribut povinný poznámka
DN * distinguished name
sAMAccountName login uživatele
cn common name - často používané jako RDN
displayName název účtu uživatele, často se zobrazuje v aplikacích používajících AD
description
password
sn přijmení
givenName křestní jméno
mail email uživatele
userPrincipalName login + doména

Není li definováno níže jinak, jsou výše uvedené atributy předávány z identity uživatele bez transformace.

Má-li se spravovat heslo z IdM (password), musí zákazník nakonfigurovat SSL spojení k AD přes port 636 (LDAP protokol).

Význačné atributy s transformací:

 • DN je generováno na základě organizačního zařazení uživatele, nebo složením nejvýše 2 atributů identity. Neexistuje-li nějaká část DN v AD, pak ji CzechIdM vytvoří.
 • cn je generováno kombinací nejvýše 3 atributů identity. Je doporučeno jej použít jako RDN.
 • RDN (ať už je použito cn či nikoli) je doporučeno používat ve formátu zajišťujícím unikátnost v rámci daného OU (lépe celého AD). Například <jméno příjmení (ID)>. Není-li zajištěna unikátnost RDN v rámci OU, zůstane při kolizi požadavek pro vytvoření účtu ve frontě provisioningu na manuální vyřešení administrátorem.
 • displayName je generováno kombinací nejvýše 3 atributů identity.
 • password je plněn heslem identity. Heslo nelze namapovat na jiný atribut.

Požadavky na HW/SW prostředí

 • Pro instalaci a konfiguraci je potřeba fungující přístup ze serveru do Internetu za účelem stažení potřebného software.

Níže uvedené úkony se očekávají jako součinnost zákazníka:

 • Příprava serveru (hardware/virtuální server).
 • Instalace operačního systému, konfigurace firewallu apod.
 • Nastavení mailserveru - identity manager vyžaduje přístup k SMTP serveru.
 • Konfigurace SSL spojení k Active Directory (pokud se spravuje heslo)
 • Vzdálený přístup pro techniky provádějící implementaci.
 • Přístup na administrátorský účet (root) pro techniky provádějící instalaci.
 • Příprava zdroje dat dle formátu výše, zpřístupnění v síti
 • Účast na školení a předání prostředí
 • by kopro